FANDOM


Yoshitaka Nishikawa
Yoshitaka Nishikawa
Company Nintendo (1997 - 2003)
First game Shin Onigashima
Latest game Mario Party-e

Yoshitaka Nishikawa was a graphic designer for Nintendo. He worked from 1987 to 2003.

Game Works

Special Thanks

Interviews