FANDOM


The following are the credits for Shin Onigashima.

Credits

Position Staff
Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producer Hiroshi Ikeda & Shigeru Miyamoto
Associate Producer Keizo Kato
Director Tatsuya Hishida
Script Design Tatsuya Hishida
Character Design Tatsuya Hishida & Kazunobu Shimizu
Graphic Design Tatsuya Hishida, Kazunobu Shimizu, Kuniko Sakurai, & Yoshitaka Nishikawa
Technology Takao Shimizu & Hironobu Kakui
Main Program Tomoshige Hashishita, Aki Hashimoto, Masayuki Kameyama, & Kenji Umeda
Music Composition Koji Kondo & Taro Bando
Debugging Nintendo Debugging Team
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.