Nintendo
Advertisement
Nintendo

Staff Credits

Executive Producer

Producers

Supervisors

Direction

 • Hiroaki Ishibashi

Programming

 • Yoshikazu Fujita
 • Shunsuke Yoshida

Graphic Design

 • Kayoko Ito

Sound Design

 • Kazuomi Suzuki

Level Design

 • Atsushi Motomura

Planning Assistance

Programming Assistance

 • Yasuo Kuwahara
 • Fumihiro Kanaya

Graphic Design Assistance

 • Masahiro Yasuda
 • Koichi Mikado

Sound Design Assistance

 • Hiromichi Fujiwara

English Localisation

European Localisation Management

 • Andy Fey
 • Jan Kuczynski

Project Management

 Product Management

 • Miki Tashiro
 • Sayuri Yajima

Technical Support

 • Yoshito Yasuda
 • Hironobu Kakui

 Artwork

 • Takanao Kondo
 • Toki Kando
 • Yoshitomo Kitamura

Debug