FANDOM


GENERAL PRODUCER
Takashi Tezuka

PRODUCER
Katsuya Eguchi

DIRECTOR
Hisashi Nogami

SUBDIRECTOR
Isao Moro

SEQUENCE DIRECTOR
Aya Kyogoku

EVENT DIRECTOR
Mitsuhiro Takano

SCRIPT
Arisa Hosaka

DESIGN DIRECTOR
Ryuji Kobayashi

PLAYER DESIGN
Masanobu Sato

CHARACTER DESIGN
Tomomi Marunami
Keisuke Umeda
Rikuto Yoshida

FIELD DESIGN
Hanako Hisada
Kosono Okina
Mari Shibata

OBJECT DESIGN
Seita Inoue

UI DESIGN
Hiroko Tsuji

EFFECTS DESIGN
Haruyasu Ito
Yumiko Matsumiya

DESIGN ASSIST
Ritsuko Adachi
Daisuke Ito
Tomomi Imazu
Noriko Urita
Kaori Kinoshita
Shuhan Goya
Sanae Suzuki
Mitsutaka Yasunaga
Shinsuke Yamasaki
Yoshitaka Hayashi

SOUND DIRECTOR
Kazumi Totaka

SOUND PROGRAMMING
Toru Asakawa

SOUND EFFECTS
Taro Bando
Yuki Tsuji
Masato Mizuta

MUSIC
Manaka Tominaga
Shiho Fujii

PROGRAMMING DIRECTOR
Kunihiro Komatsu

CHARACTER PROGRAMMING
Gentaro Takaki
Eiji Nishikawa

PLAYER PROGRAMMING
Norihisa Ashida

FIELD PROGRAMMING
Hiromichi Miyake
Toshinori Kawai

OBJECT PROGRAMMING
Yoshitaka Takeshita
Masashi Masuoka
Misato Sodeyama

MESSAGE PROGRAMMING
Takafumi Noma

UI PROGRAMMING
Atsushi Nishiwaki

COMMUNICATION PROGRAMMING
Yukari Suzuki

SYSTEM PROGRAMMING
Nobuo Okajima
Masaro Sakakibara

PROGRAMMING SUPPORT
Keiko Kinoshita
Tetsuya Nakata
Shinji Watanabe
Programming Support Group
Network Development Group
Wii Speak Development Team

PROGRESS MANAGEMENT
Keizo Kato

TECHNICAL SUPPORTt
Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Mitsuo Iwamoto

DEBUG
Ryosuke Yamada
Shoji Kawano
Shigeo Kimura
Super Mario Club

ARTWORK
Toki Kando
Sachiko Nakamichi
Takayoshi Matsui
Takashi Ito
Ryosuke Hirayama

NORTH AMERICAN LOCALIZATION
Shino Aizawa-Overaa
Gema Almoguera
Alan Averill
Rich Amtower
Nate Bihldorff
Dave Casipit
Julian Chunovic
Joanie Grenader
Steven Grimm
Robert Heiret
Kristin Kirby
Ann Lin
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Erik Peterson
Scot Ritchey
Kevin Sullivan
Jonathan Yeckley

NOA LOCALIZATION MANAGEMENT
Nate Bihldorff
Jeff Miller
Leslie Swan

NORTH AMERICAN DEBUG
NOA Product Testing

SPECIAL THANKS
Yuichi Yamamoto
Masaru Nii
Eiji Noto
SRD
Yumi Yoshimi

EXECUTIVE PRODUCER
Satoru Iwata

All Rights, including the
copyrights of Game, Scenario,
Music and Program, reserved
by NINTENDO.

©2008 Nintendo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.